2018. gads/FEBRUĀRIS

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

Liepājas internātpamatskola, Liepājas pašvaldībai 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa: 5.–9. klases vispārizglītojošo programmu skolēni

Projektā sniegtais atbalsts: Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Kompensācija par: sabiedriskā transporta biļetēm (starpnovadu); naktsmītnēm; speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi  

Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr.: 28684847,
E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu: https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/   


Noķērām ZIEMU!Noķērām ZIEMU!

Kā jau visiem zināms, ziema bija ļoti aizkavējusies! Tomēr Foto pulciņam izdevās to noķert! Atnācām, ieraudzījām, aizbraucām! Ja laukā sniegs, tad katrs mirklis svarīgs, jo rīt tas jau vairs var nebūt! Tāpēc ķērām mirkli – čaklākie pulciņa dalībnieki un sākumskolas skolēni devās uz Bernātiem baudīt īstos ziemas priekus! Labākās bildes ir īstajos mirkļos noķertas. Nākamajā nodarbībā skolēni no bildēm veidoja kolāžas- katrs savā tiešsaistes programmā.


2018. gads/JANVĀRIS


Iepazīst Dievu no Bībeles varoņiemIepazīst Dievu no Bībeles varoņiem

18.janvārī Katoļu pamatskolā notika pilsētas pasākums kristīgā mācībā 2.klašu skolēniem "Iepazīsti Dievu no Bībeles varoņiem!" Tajā piedalījās arī trīs mūsu skolas 2.klases skolēni – Vjačeslavs Birjukovs, Sandis Svīķis un Leo Markuss Jonaitis.

Pasākuma sākumā dalībniekus sveica Liepājas Vasarsvētku draudzes “Golgāta” mācītājs Andis Riepša. Savā uzrunā mācītājs atklāja to, kā mēs varam iepazīt Dievu no Bībeles Vecās Derības stāstiem.

Skolēni pa grupām devās no viena skolas kabineta uz citu un katrā veica uzdevumu, saistītu ar kādu Bībeles Vecās Derības personāžu (Ādams un Ieva, Noass, Ābrahāms, Jāzeps un viņa brāļi, Daniels, Dāvids). Skolēni gan atcerējās stāstu par Bībeles varoni, gan izsecināja,  ka Dievs ir ne tikai visa Radītājs, visvarens un visur klātesošs, bet arī vienmēr uzticams un piedodošs. Īpaši jautra bija kopīgi dejota sena jūdu tautas deja,  ko skolēniem mācīja Katoļu skolas skolotāja Antra Jakovļeva.

Noslēgumā skolēnus iepriecināja skolotāju sarūpētās simboliskās dāvaniņas, kā arī pasākuma dalībnieki cienājās ar Katoļu pamatskolas sarūpētu kliņģeri un sulu.